حقیقت را با بیطرفی مطلق و با روحی آزاد از هر گونه تعصب جستجو کنید. دکارت